Trình tự thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất đối với người có quốc tịch nước ngoài?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo khoản 3, Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, là công dân Việt Nam (có quốc tịch Việt Nam) và người gốc Việt Nam (đã từng có quốc tịch Việt Nam) cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Theo quy định của Luật Đất Đai và Luật Nhà ở người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở. Nếu không không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định.

 

Thứ nhất Quy định Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai số 45/2013/QH13 về nhận quyền sử dụng đất :

“1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;”

Căn cứ Điều 7 Luật nhà ở 2014 có quy định về các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm:“Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.”

Theo quy định tại Điều 8 Luật nhà ở 2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải đáp ứng được các điều kiện sau :

1. Phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và nhà ở thông qua hình thức mua của hộ gia đình, cá nhân khác nếu được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Thứ hai Trình tự thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất

– Lập Hợp đồng tặng cho công chứng tại văn phòng công chứng nơi có bất động sản.

– Người nhận tặng cho quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Thành phần hồ sơ:

Hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Giấy tờ khác: giấy khai sinh, hộ chiếu.

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *