Luật sư dân sự giỏi uy tín TPHCM và Miền Tây Nam Bộ: Khi áp dụng khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 (điều khoản chuyển tiếp) cần lưu ý những vấn đề gì?

                                                             

Khi áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015, cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực, chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung hoặc hình thức hoặc cả nội dung và hình thức khác với quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự năm 2005, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 688.

– Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực, chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có cả nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì mới áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

– “Giao dịch dân sự được thực hiện xong” là giao dịch dân sự mà các bên đã thực hiện đầy đủ các cam kết, thỏa thuận trong giao dịch hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt việc thực hiện giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *